Get Adobe Flash player

นายกสมาคม

ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร

 

อุปนายก

 

นายชูชาติ ทองคำ

 

นายทนงพันธ์ สุทธิพงษ์

 

นายสุวิทย์ เกตุประยูร 

 

 

นายจีระเดช ห้วยหงษ์ทอง

 

 
เลขาธิการสมาคมฯ
 
นายเวคินทร์ ตระกูลแสงรัศมี
 
 
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ
 
นายฉัตรชัย พิศาลจำเริญ
 

 

เลขานุการนายกสมาคมฯ

นางสาวชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์

 

เหรัญญิก

นายสุชล ยรรยงชัยกิจ

 

นายทะเบียน

 

นายเอนก มาอ่อง

ผู้ช่วยนายทะเบียน

คุณปราโมทย์ ภู่คำ

 

ปฏิคม

นางรัตนา พรหมมาสายสกุล

ผู้ช่วยปฏิคม


 คุณวงศกร วรรณิสอน

 

 

กิจกรรม

นายดำรงค์ สอนดี

 

นายคงวุฒิ เวชประสิทธิ์

 

นายธนายุทธ วิจิตรโกเมน

 

ประชาสัมพันธ์


 

นายวันชัย กรานแหยม

 

กรรมการกลาง

นายศุภชัย ธนิตสุขการ

นายสุชาติ ตั้งต่อกิจ


 นายทวีศักดิ์ สังข์รุ่ง 

 

  

นายยุทธนา สมประยูร

 

นายวันชัย คงเจริญถิ่น

 


  นายสุริยะ แกล้วทนงค์

 

ผู้จัดการสมาคมฯ

นายปริภัสร์ เครือวรรณ์

 

ธุรการ

นางสาวสมรัก สุขวัฒนะกุล

 

รายนามคณะที่ปรึกษาสมาคม

ประธานที่ปรึกษา

 

นายสุวิทย์ ตันวิจิตร

 

คณะที่ปรึกษาสมาคม


นายวรพจน์ ชะรินทร์

นายประดิษฐ์ นุรักษ์

นายสิทธิชัย ธัญญาพิทักษ์

นางมาลินี พูลศิริกุล

นายจริญ เอี่ยมยัง

นายอำนาจ ตระกูลแสงรัศมี

นายศิระ คณาเดิม

นายคุณอัชฌา ทรัพย์เพ็ญภพ

นายวิสูตร ศรีขจร

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย