Get Adobe Flash player

นายกสมาคม

นายทนงพันธุ์ สุทธิพงษ์

 

อุปนายก

 

นายชูชาติ ทองคำ

 

นายสุวิทย์ เกตุประยูร

 

นายแพทย์ธนัช เงินประเสริฐศรี

  

นายจีระเดช ห้วยหงษ์ทอง

 

 เลขาธิการสมาคมฯ
 
นายเอนก มาอ่อง
 
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ
 
นายฉัตรชัย พิศาลจำเริญ
 

 

เลขานุการนายกสมาคมฯ

นางสาวชนม์จิรา ปรีชา

 

 

นายทะเบียน

นายปราโมทย์ ภู่คำ

เหรัญญิก

 

นายสุชล ยรรยงชัยกิจ

 

ปฏิคม

นางรัตนา พรหมมาสายสกุล

ผู้ช่วยปฏิคม


 คุณวงศกร วรรณิสอน

 

 

กิจกรรม

นายดำรงค์ สอนดี

 

นายคงวุฒิ เวชประสิทธิ์

 

ประชาสัมพันธ์


 

นายวันชัย กรานแหยม

 

กรรมการกลาง

นายศุภชัย ธนิตสุขการ

นายสุชาติ ตั้งต่อกิจ


 นายทวีศักดิ์ สังข์รุ่ง 

 

 
 

 

 

นายวันชัย คงเจริญถิ่น

 


  นายสุริยะ แกล้วทนงค์

 

ผู้จัดการสมาคมฯ

นายปริภัสร์ เครือวรรณ์

 

ธุรการ

นางสาวสมรัก สุขวัฒนะกุล

 

รายนามคณะที่ปรึกษาสมาคม

ประธานที่ปรึกษา

 

นายสุวิทย์ ตันวิจิตร

 

คณะที่ปรึกษาสมาคม


นายวรพจน์ ชะรินทร์

นายประดิษฐ์ นุรักษ์

นายสิทธิชัย ธัญญาพิทักษ์

นางมาลินี พูลศิริกุล

นายจริญ เอี่ยมยัง

นายอำนาจ ตระกูลแสงรัศมี

นายศิระ คณาเดิม

นายคุณอัชฌา ทรัพย์เพ็ญภพ

นายวิสูตร ศรีขจร

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย