Get Adobe Flash player

THAI TRANSPORTATION OPERATORS ASSOCIATION (TTOA.)
99/6 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000
โทร.02-985-859-5  แฟกซ์.02-985-923-8

ประวัติสมาคมฯ
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมการค้า   คือ   คุณสุวิทย์  เกตุประยูร  , คุณสุวิทย์   ตันวิจิตร  ,   คุณวสุเชษฐ์   โสภณเสถียร   เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมการค้า โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า ประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร   เพื่อขออนุญาต  และใบอนุญาตสมาคมการค้า   โดยมีชื่อว่า   สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย  (สปข.)  THAI  TRANSPORTATION  OPERATORS  ASSOCIATION   เมื่อวันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2551  เลขที่ 14/2551  ทะเบียนเลขที่  0109551000144  และเริ่มรับประกาศสมัครสมาชิกสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ  200  มีประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ได้นายกสมาคมคนแรกปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมจนคือ คุณชูชาติ  ทองคำ นายกสมาคมคนที่ 2 จนถึงปัจจุบันคือ คุณวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมฯมาแต่งตั้งคณะทำงาน นายกสมาคมฯมีวาระครั้งละ 2 ปี หมดอายุการทำงานพร้อมกับคณะกรรมการ  การดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯได้ไม่เกิน 2 คราว  หรือ 2 ครั้ง

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 1. สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรถโดยสาร
 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจา ทำความตกลงกับ  บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของ หมู่มวลสมาชิก
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การจัดอบรม เผยแพร่วิชาการ เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการแก่สาธารณะ
 4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยใช้รถขนส่งท่องเที่ยวในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
 5. ดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการตลาด การพัฒนารถยนต์โดยสารทั่วไทย และยกระดับมาตรฐานของการบริการ
 6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การท่องเที่ยวทั้งรัฐและเอกชนอย่างสร้างสรรค์
 7. ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่จะปกป้องให้ได้ประโยชน์ และนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นในการประกอบอาชีพของสมาขิก
 8. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือ โต๊ะสนุกเกอร์

สมาคมฯมีทิศทางต่อไปอย่างไร (เราจะเป็นอะไรในอนาคต ระยะใกล้ เช่น ภายใน 1 ปี จะเป็นหรือ 3 ปี จะเป็น)ใช้นโยบายของนายกสมาคมฯ ชุดใหม่ในการบริหารงาน อาทิ

 1. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกอย่างยั่งยืน
 2. ดูแลผลประโยชน์ของบรรดาสมาชิกไม่ให้เสียประโยชน์
 3. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการร่วมมือหรือคัดค้าน ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดออกมาให้ปฎิบัติพร้อมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่หมู่สมาชิก
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจรถขนส่งทั่วไทย เพื่อรองรับและตอบสนอง เส้นทางการค้าเสรีอาเซียน
 5. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามาถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ในเชิงบูรณาการทั้งด้านเทคโนโลยี การบริการ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ต้องการให้สังคมรับรู้อะไรจากสมาคมฯ

รับรู้การดำเนินงานให้ทราบถึงวงการรถรับจ้างไม่ประจำทาง  บริการรถทำทัวร์ทั้งภายในและต่างประเทศ

สมาคมฯ มีกิจกรรม อะไรบ้าง (จะภายในปีหรือก่อนหน้านี้ก็ดี เพื่อรู้ความเป็นมาเป็นไป)

 1. จะดำเนินการจัดโครงการเปิดโรงเรียนอบรมพนักงานขับรถ หมวด 30
 2. จะดำเนินการตั้งศูนย์สถานีวิทยุ หมวด 30
 3. ดำเนินการจัดรถรับ-ส่งคณะผู้เข้าร่วมประชุมงานโรตารีสากลโลก ประจำปี 2555

อื่นๆ ที่ต้องการส่งเสริม

 1. จะดำเนินการจัดโครงการเปิดโรงเรียนอบรมพนักงานขับรถ หมวด 30
 2. จะดำเนินการตั้งศูนย์สถานีวิทยุ หมวด 30
 3. จะดำเนินการติดตั้งกล่องดำประจำรถเพื่อตรวจสอบเวลารถเกิดอุบัติเหตุ
VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย