Get Adobe Flash player

ศวปถ. จัดเสวนาวิชาการ "ยกเครื่องรถโดยสารฯ"

     ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.), มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสถเบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดให้มีการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ยกเครื่องรถโดยสารสาะารณะไทย ด้วยระบบประกันภัยและการชดเชยเยียวยา ในวันที่ 3 ธนวาคม 2557 

     จากสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในรอบ 1 ปี (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,230 ครั้ง หรือเฉลี่ย 11.5 ครั้ง / วัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเปป็นต้องทบทวนและปรับปรุงระบบการประกันภัยและมาตรการชดเชยเยียวยาของประเทศไทยให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุอย่างเหมาะสมทันเวลา

     ดังนั้นเวทีวิชาการดังกล่าวจึงเป็นงานเสวนาที่นำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเวทีที่ให้ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฎิบัติงานจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้เสนอข้อคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว

      ในการนี้ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูนี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย