Get Adobe Flash player

สรุปวาระการประชุมพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 3

     อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ชี้แจงว่า การจะใช้ระเบียบใหม่ คือรถโดยสาร 2 ชั้น เข้ารับการทดสอบการทรงตัว ภายใน 1 มกราคม 2559 เพื่อบังคับใช้รถโดยสารที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2556 ก็จะไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ จึงขอกำหนดเป็นเงื่อนไขดังนี้  

รถโดยสาร 2 ชั้น

ทดสอบก่อนวันที่สิ้นอายุภาษีในปี พ.ศ.2559  (เฉลี่ยการทดสอบก่อนระยะการเสียภาษี) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.รถที่ผ่านการทดสอบเอียง ; ท่านก็สามารถใช้รถต่อไป

2.รถที่ไม่ผ่านการทดสอบเอียง ; จะต้องนำรถไปติดตั้ง GPS ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายเตรียมบังคับใช้รถขนส่งสาธารณะทุกประเภทติดตั้ง GPS ในอนาคต

รถโดยสารชั้นเดียว ทดสอบก่อนสิ้นอายุภาษีใน พ.ศ.2561

     ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อชี้แจงและเสนอให้พิจารณาเพิ่มเติมโดยสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยดังนี้

     1.รถโดยสารที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2556 ได้รับการรับรองแบบโดยกรมการขนส่งทางบก

ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการออกระเบียบย้อนหลัง ทางสมาคมฯจะเดินหน้าทางกฎหมายยื่นเอกสารต่อ

คณะกฤษฎีตีความต่อไป

     2.อำนาจในการออกระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ระหว่างกฎกระทรวงและกฎของกรมการ

ขนส่งทางบก มีความขัดแย้งกัน ซึ่งจากนี้ไปทาสมาคมฯ คงเดินหน้ายื่นต่อกฤษฎีกาเพื่อพิทักษ์สิทธิ

ประโยชน์เพื่อสมาชิกต่อไป

      3.ทางสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยและผู้ประกอบการ พร้อมตอบรับเรื่องการติดตั้ง GPS

ในรถทุกคัน แต่ขอให้กรมการขนส่งทางบกยกเลิกประกาศการนำรถที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2556 เข้า

ทดสอบพื้นเอียง

       ทั้งนี้ทางผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม กรมการขนส่งทางบก แจ้งรับทราบและขอหารือกับทาง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและจะเชิญท่านผู้ประกอบการเข้ามารับฟังผลอีกครั้ง           

 

สุดท้ายนี้ทางสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้เกียรติ

มาร่วมประชุมในวันนี้            

ขอแสดงความนับถือ 

ดร.วสุเชษฐ์   โสภณเสถียร

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

Download

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย