Get Adobe Flash player

สปข. นัดประชุม มติเอกฉันท์ พร้อมยื่นข้อเสนอ กรมขนส่งฯ คัดค้านเทสเอียง 1 มกรา 2559        

          ตามที่ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)  ได้จัดการประชุมสมาชิกสมาคมฯ  เมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2558 เวลา 13.00  ณ  ห้องอาหารเพลิน  บางเขน กรุงเทพ โดยมี ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร    นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหาข้อยุติตามที่สมาคมฯร่วมหารือกับสำนักวิศวกรรม กรมการขนส่งทางบก เมื่อ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งสมาคมฯขอให้กรมการขนส่งทางบก    เลื่อนระยะเวลาการตรวจสอบการทรงตัวสำหรับรถโดยสารมาตรฐาน 4  จากเดิม  1 มกราคม 2559 เป็น 1 มกราคม 2561 และเมื่อหากกรมการขนส่งทางบกผ่อนผันกรณีดังกล่าวแล้ว  สมาคมฯจะต้อง ดำเนินการเพิ่มเติมมาตรการความปลอดภัยอีก 4 ข้อ  โดยมีข้อสรุปได้ดังนี้

     1. ที่ประชุมมีมติรับหลักการเรื่องรถโดยสารมาตรฐาน 4    ทุกคันต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ (GPS) เพื่อควบคุมความเร็ว,ระยะทางและเวลาของรถโดยสารสาธารณะ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กับกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบได้  แต่ขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหมือนบริษัทขนส่ง (บขส.) และประสานงานกับบริษัทติดตั้งระบบ (GPS) ในราคาพิเศษ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ ตลอดจนขอยกเว้นค่าบริการรายเดือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น

     2. ที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการ เรื่องรถโดยสารมาตรฐาน 4 ทุกคันต้องติดตั้งระบบหน่วงความ

เร็วของรถ (Retarder ) และระบบเบรก (ABS)   ในการเพิ่มสมรรถนะของระบบห้ามล้อ เพื่อป้องกันการล็อคของล้อและการหมุนปัดของรถ   เมื่อมีการห้ามล้อรถอย่างกะทันหันได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ซึ่งที่ประชุมสรุปว่ารถโดยสารเก่าที่ใช้งานแล้ว  หากต้องติดตั้งเพิ่มเติมจะทำได้ยากมากและไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

     3. ที่ประชุมมีมติรับหลักการบางส่วนเรื่องรถโดยสารมาตรฐาน 4   จะถูกจำกัดเส้นทางการเดิน

รถ  สำหรับรถที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัว   จะไม่สามารถวิ่งบนถนนที่มีความโค้งหรือความสูงลาดชันได้  ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าขอทราบเส้นทางและพื้นที่ก่อน

     4. ที่ประชุมมีมติรับหลักการเรื่องรถโดยสารมาตรฐาน 4  ทุกคัน  ต้องเพิ่มการประกันภัยอุบัติ เหตุ ที่คุ้มครองชีวิตผู้โดยสารทุกที่นั่ง (Personal Accident)  ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าปัจจุบันการประกันภัยอุบัติ มีการทำอยู่แล้วในอัตรา 1 ล้านบาท หากต้องการอัตราที่สูงกว่านี้     กรมการขนส่งทางบกมีบริษัทที่รับประกัน  สมาคมฯก็ยินดีที่จะดำเนินการ 

     สรุปผลการประชุมสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) รับหลักการจำนวน 2 ข้อ ในเรื่องเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)  และเพิ่มการประกันภัยอุบัติเหตุ ที่คุ้มครองชีวิตผู้โดยสารทุกที่นั่ง (Personal Accident)  ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าปัจจุบันการประกันภัยอุบัติ มีการทำอยู่แล้วในอัตรา 1 ล้านบาท หากต้องการอัตราที่สูงกว่านี้ กรมการขนส่งทางบกมีบริษัทที่รับประกันภัยก็ยินดีที่จะดำเนินการ  สมาคมฯไม่รับหลัก การจำนวน 1 ข้อ คือ การติดตั้งระบบหน่วงความเร็วของรถ (Retarder ) และระบบเบรก (ABS)   ในการเพิ่มสมรรถนะของระบบห้ามล้อ ซึ่งที่ประชุมสรุปว่ารถโดยสารเก่าที่ใช้งานแล้ว  หากต้องติดตั้งเพิ่มเติมจะทำได้ยากมากและไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และสมาคมฯรับหลักการบางส่วนจำนวน 1 ข้อ คือ รถที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัวจะถูกจำกัดเส้นทางการเดินรถ ไม่สามารถวิ่งบนถนนที่มีความโค้งหรือความสูงลาดชันได้  ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าขอทราบเส้นทางและพื้นที่ก่อน.

 

                                                        Download

 

 

 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย