Get Adobe Flash player

ร่วมกำหนดชะตารถบัส 2 ชั้น ก่อนขึ้นเขียงเทสเอียง 1 มกรา 59 

           ด้วยทางสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ในฐานะตัวแทนของภาคเจ้าของธุรกิจและสมาชิก ได้เข้าร่วมหารือกับทางสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 25558 โดยมีเรื่องเร่งด่วน 2 วาระ ดังนี้

            1.กรมการการขนส่งทางบกเห็นชอบกับสมาคมฯ ในกรณียกเลิกการเข้าทดสอบลาดเอียงซ้ำ 30 วัน กล่าวคือ รถที่เข้าทดสอบลาดเอียงแล้วไม่ผ่านในครั้งแรก เดิมจะต้องใช้เวลา 30 วันเพื่อทำการกลับมาขอทดสอบใหม่ ประเด็นนี้ยกเลิก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ

            2.ให้สมาคมฯ มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็น ในการขอให้กรมการขนส่งทางบก เลื่อนระยะเวลาการทดสอบการทรงตัว สำหรับรถโดยสารมาตรฐาน 4 จากเดิมภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 ออกไปเป็นภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยเมื่อถึงกำหนดบังคับดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะไม่ขอผ่อนผันอีก

โดยทางกรมการขนส่งทาง นำเสนอแนวทางด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมดังนี้

2.1.รถโดยสารมาตรฐาน 4 ทุกคันจะต้องติดตั้ง GPS ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กรมการขนส่งทางบก สามารถตรวจสอบได้ หรือหรือเป็นบริษัทที่กรมฯ รับรอง

2.2.รถโดยสารมาตรฐาน 4  ต้องติดตั้งระบบหน่วงความเร็วของรถ (Retarder) และระบบเบรก ABS

2.3.จำกัดเส้นทางการเดินรถสำหรับรถที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัว โดยรถที่ไม่ผ่านการทดสอบ จะไม่สามารถวิ่งนถนนที่มีความโค้งหรือความลาดชันสูงได้

2.4.ให้เพิ่มการประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มครองชีวิตผู้โดยสารทุกที่นั่ง (Personal Accident)

           ในเบื้องต้นทั้ง 4 ข้อ ที่ทางกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งมานั้น เป็นเพียงการนำเสนอ เพื่อให้ทางสมาคมฯ ได้ไปร่วมหาทางออก  ทางสมาคมฯ อยากได้ความคิดเห็นจากทางผู้ประกอบการ, สมาชิก และผู้เกี่ยวข้องในวงการ ถึงแนวทางความปลอดภัยที่นำเสนอมา ว่าแต่ละข้อมีความเป็นไปได้มากแค่ไหน ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ยื่นข้อเสนอให้ทางกรมการขนส่งทางบกช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ

           สมาคมจะมีการประชุมหารือวาระพิเศษในเรื่องนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอาหารเพลิน ถ.วิภาวดี ท่านใดสะดวกร่วมหารือ โปรดแจ้ง 086-339-8837, 081-422-4404

                                                    Download

 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย